Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara: Organizacione šeme upravljanja energijom u FBiH


# Dostavio Dokument Vrsta korisnika Godina Nivo Opis
1 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac za imenovanje energijskog menadžera koordinatora Federacija god: 2019 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac za imenovanje EMK
2 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac za imenovanje energijskog menadžera i energijskog saradnika Federacija god: 2019 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac za imenovanje EM i ES
3 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Upravljanje energijom u javnom sektoru u FBiH (ppt) Federacija god: 2020 Federacija Bosne i Hercegovine Osnove za uspostavljanje organizacione šeme upravljanja energijom, uloge imenovanih lica...
4 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac za prijavu javnih objekata u SUE (EMIS) Federacija god: 2019 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac za prijavu javnih objekata u SUE (EMIS)
5 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac za prijavu sistema javne rasvjete u SUE (EMIS) Federacija god: 2019 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac za prijavu sistema javne rasvjete u SUE (EMIS)
6 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Upute za korištenje K1 Federacija god: 2020 Federacija Bosne i Hercegovine Upute za korištenje komponente 1 ISEE - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programi
7 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Priručnik za uspostavljanje sistema upravljanja energijom u javnom sektoru u FBiH Federacija god: 2020 Federacija Bosne i Hercegovine Priručnik za uspostavljanje sistema upravljanja energijom u javnom sektoru u FBiH, namjenjen EMK i EM iz OŠUE
8 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Priručnik za korištenje K2 - Sistem za monitoring i verifikaciju ušteda energije Federacija god: 2021 Federacija Bosne i Hercegovine Priručnik za korištenje K2 - Sistem za monitoring i verifikaciju ušteda energije
9 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Lista imenovanih energijskih menadžera koordinatora za: FBiH, kantone i općine, sa kontakt podacima Federacija god: 2023 Federacija Bosne i Hercegovine Lista imenovanih energijskih menadžera koordinatora za: FBiH, kantone i općine, sa kontakt podacima