Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPrijava