Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara: Registar operativnih planova za poboljšanje energijske efikasnosti u federalnim institucijama


# Dostavio Dokument Vrsta korisnika Godina Nivo Opis
1 Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u Institucijama Federacije Bosne i Hercegovine Federacija god: 2021 Federacija Bosne i Hercegovine Plan za poboljšanje energijske efikasnosti u Institucijama Federacije Bosne i Hercegovine Službeni glasnik FBiH br.29/21