Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara: Registar zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju oblast energijske efikasnosti u FBiH


# Dostavio Dokument Vrsta korisnika Godina Nivo Opis
1 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH (Sl. novine FBiH br. 2/19) Federacija god: 2019 Federacija Bosne i Hercegovine Pravilnik o ISEE FBiH
2 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH br. 22/17) Federacija god: 2017 Federacija Bosne i Hercegovine Zakon o energijskoj efikasnosti u FBiH
3 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Pravilnik o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije (Sl. novine FBiH br. 28/19) Federacija god: 2019 Federacija Bosne i Hercegovine Pravilnik o redovnom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije
4 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Uredba o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata (Sl. novine FBiH br. 87/18) Federacija god: 2018 Federacija Bosne i Hercegovine Uredba o provođenju energijskih audita i izdavanju certifikata
5 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada (Sl. novine FBiH br. 87/18) Federacija god: 2018 Federacija Bosne i Hercegovine Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada