Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara


1 Registar zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju oblast energijske efikasnosti u FBiH Zakonski i podzakonski akti koji uređuju oblast EE u FBiH
2 Registar strateških dokumenata energijske efikasnosti FBiH Registar sadrži strateške dokumente u FBiH
3 Registar planova energijske efikasnosti FBiH Planovi energijske efikasnosti
4 Registar operativnih planova za poboljšanje energijske efikasnosti u federalnim institucijama Operativni planovi federalnih institucija
5 Registar planova energijske efikasnosti kantona Registri energijske efikasnosti na nivou svih kantona
6 Registar programa poboljšanja energijske efikasnosti jedinica lokalne samouprave Programi poboljšanja energijske efikasnosti na nivou svih jedinica lokalne samouprave
7 Registar planova poboljšanja energijske efikasnosti velikih potrošača Planovi poboljšanja energijske efikasnosti velikih potrošača
8 Registar obrazaca izvještaja Obrasci izvještaja u skladu sa Zakonom EE u FBiH i Pravilnikom ISEE
9 Lista imenovanja Lista imenovanih energijskih menadžera koordinatora i energijskih menadžera za općine, kantone i Federaciju BiH